POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa Twoje prawa wobec danych osobowych które nam dostarczasz, w jaki sposób i do jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony  ksad.com.pl i w razie wątpliwości lub jakichkolwiek pytań skontaktowanie się z nami.

           I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

KSAD Group Sp. z o.o. zarejestrowana przez SĄD REJONOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000725637, posługuję się numerem NIP: 6762547289, oraz REGON: 369830170, zarejestrowana w KRAZ Kraków pod numerem 18965, z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/603.

W razie pytań skontaktuj się z nami: info@ksad.com.pl.

          II. Definicje, których używamy w Polityce prywatności

Użytkownik:

– Pracownik lub Kandydat, Pracodawca;

– osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;

– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Użytkownik – użytkownik  korzystający ze strony ksad.com.pl celem zapoznania się z jej treścią.

Pracownik lub Kandydat – osoba szukająca pracy na stronie ksad.com.pl

Polityka Prywatności – dokument umieszczany na stronie ksad.com.pl w celu poinformowania Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

 

             III. Dane, które przetwarzamy, cele oraz podstawa prawna

Cel przetwarzania:

– przetwarzamy Twoje dane w celu poprawnego dostarczania usług przez ksad.com.pl poprzez automatyczne funkcje serwisu.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie naszym Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO).

Przetwarzamy dane, które podajesz przy wypełnieniu formularza kontaktowego, zawartego na stronie ksad.com.pl, przetwarzamy następujące dane, które Panią/Pana dotyczą – imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email.

Cel przetwarzania:

–  przetwarzamy Twoje dane w celu nawiązania kontaktu oraz odpowiedzi na pytania przesłane w treści wiadomości;

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.a RODO

–   z uwagi na treść Twojej wiadomości przesłanej przez formularz kontaktowy, Twoje dane będziemy mogli przetwarzać w ramach marketingu bezpośredniego własnych usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.f RODO

 

          IV. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Poniżej znajdziesz kategorie odbiorców, którym udostępniamy Twoje dane osobowe.

 1. Pracodawcy – Użytkownicy strony ksad.com.pl
 2. Pracownicy – Użytkownicy strony ksad.com.pl
 3. Dostawcy usług: FB, Instagram, Twitter i inne sieci społecznościowe; Google Analytics, Google Analytics 360, np. Google Adwords – mierzenie ruchu na portalu, raportowanie o błędach.
 4. Partnerzy (obecnie brak listy partnerów).

W przypadku, gdy zwrócą się do nas uprawnione organy Państwowe, na przykład: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Prokuratura; Policja.

Zastrzegamy sobie prawo zwiększenia listy odbiorców, którym udostępniamy Twoje dane osobowe.

W razie zwiększenia listy odbiorców niezwłocznie aktualizujemy treść „Polityki prywatności” i poinformuję Cię poprzez wysyłanie wiadomości e-mail lub zamieszczeniem ogłoszenia na stronie głównej ksad.com.pl.

 

 

         V. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Masz pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Realizację swoich uprawnień, wskazanych poniżej, możesz zlecić nam poprzez wysłanie zgłoszenia na adres info@ksad.com.pl lub za pomocą Formularza Kontaktowego.

Twoje prawa:

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz poprosić nas o udostępnienie swoich danych osobowych celem je zweryfikowania, a również sprawdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Możesz żądać poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku:

 1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy RODO art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy RODO art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 4. d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w RODO art. 8 ust. 1.

Na podstawie art.17 RODO zastrzegamy sobie prawo do zachowania danych osobowych, niezbędnych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z korzystaniem z portalu RejestrPracy.pl. W razie zaistnienia takiej sytuacji poinformujemy Cię jakie Twoje dane musimy zachować.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. a) jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, jednak nie dłużej niż na 7 dni;
 2. b) jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednocześnie sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, na przykład, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności.  Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również, jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

 1. Masz prawo otrzymać Swoje dane osobowe w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli:
 2. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z nami umowy;
 3. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 4. Masz prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 5. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie.

 

 

 Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi lub zgłoszenie naruszenia poprzez wysłanie wiadomości na info@ksad.com.pl lub za pomocą formularzu kontaktowego.

Również, jeżeli uważasz, że Twoje prawa na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Będziemy wdzięczni za Twoją wyrozumiałość i w razie zaistniałej wątpliwej sytuacji prosimy wpierw skontaktować się z nami za pomocą Formularzu kontaktowego lub wysyłając wiadomość na info@ksad.com.pl.

 

          VI. Czas realizacji żądań

Dokładamy starań, aby jak najszybciej realizować wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Termin rozpoznania żądania może wydłużyć się w przypadku, gdy Twoje żądanie okaże się szczególnie skomplikowane lub złożysz kilka żądań jednocześnie. Poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu.

 

          VII. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. ksad.com.pl używa certyfikatu SSL (ang. Secure Socket Layer) to protokół zaprojektowany do bezpiecznego przesyłania danych w Internecie. Zapewnia on poufność i integralność transmisji danych. Dzięki SSL wszystkie informację są przesyłane w zaszyfrowanej postaci tak, że podczas transmisji nie mogą być odczytane przez niepożądane osoby.

 

          VIII. Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony WWW w sieci Internet.

Są w nich przechowywane informacje o preferencjach Użytkownika. Pliki cookie mogą zwiększyć komfort przeglądania, umożliwiając stronie ksad.com.pl zapamiętanie Twoich preferencji lub pominięcie logowania przy kolejnych wizytach na portal.

Możemy używać również plików cookies osób trzecich, np. Google Analytics, Google Analytics 360, np. Google Adwords celem uzyskania statystyki wyświetlenia stron i podstron strony ksad.com.pl, śledzenia Twojej aktywności na portalu (np., które oferty pracy wyświetlałeś lub aplikowałeś), wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich preferencji (pliki cookies dostawców zewnętrznych, np. Google Adwords).

Celem dostarczania Ci jak najwyższej jakości usług informujemy, że możesz zrezygnować z zapisywania plików cookies, ale może to spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych usług strony ksad.com.pl.

Możesz odmówić zapisywania nowych plików cookies, lub usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz zablokować działanie plików cookies, możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies – w tym celu skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową.

 

 

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Poczta: KSAD Group Sp. z o.o., ul. Szlak 65/603, 31-153 Kraków.

E-mail: info@ksad.com.pl lub Formularz kontaktowy.

ПОЗВОНИТЕ МНЕ
+
Жду звонка!

Мы используем куки для лучшей работы нашего сайта. Мы предполагаем, что Вы согласны с этим, но также можете отказаться. Ознакомится

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close